Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Focusboard

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Focusboard. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Focusboard een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten. Onder wederpartij wordt mede verstaan consumenten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op consumenten. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden specifiek bedoeld is voor een consument, dan wordt dit bij de betreffende bepaling(en) vermeldt. Enkel consumenten kunnen dan rechten ontlenen aan de betreffende bepaling.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere opdracht, iedere levering van goederen en/of diensten en verkoopovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook en op elke overeenkomst op afstand, door of met Focusboard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de koper ter beschikking gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Focusboard, voordat de overeenkomst op afstand is gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn. Als de overeenkomst op afstand wordt gesloten kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld of middels een link naar de online locatie van de algemene voorwaarden.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk

en schriftelijk met Focusboard overeengekomen worden. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, opdracht, levering, overeenkomst of handeling waarop zij betrekking heeft.

1.5 Deze voorwaarden hebben voorrang op algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij, tenzij Focusboard de algemene voorwaarden van wederpartij schriftelijk heeft aanvaard.

1.6 Focusboard is gerechtigd haar rechtsvorm op enig moment te wijzigen waarna de algemene voorwaarden van kracht blijven.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Focusboard, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld.

2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Focusboard binden Focusboard niet, tenzij zij door Focusboard schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De gegevens in onze aanbiedingen en andere documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn niet bindend voor Focusboard. Afbeeldingen kunnen van kleur afwijken t.o.v. de geleverde producten.

Artikel 3 – Bestellingen

3.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Focusboard langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bestellingen door consumenten, ontvangen via internet, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Annulering van bestellingen via internet is zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling. Verder kunnen consumenten

gebruik maken van hun wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen (artikel 4). Indien een bestelling niet tijdig geannuleerd wordt, en betaling blijft uit, is Focusboard gerechtigd handling kosten te berekenen. Administratiekosten van minimaal €15,- zullen in rekening worden gebracht.

3.2 Bij het plaatsen van een bestelling worden in sommige gevallen verzendkosten berekend en het is aan Focusboard om hier bij eventuele acties te bepalen of zij wel of geen verzendkosten zal berekenen. Verzendkosten worden altijd transparant weergegeven tijdens het bestelproces.

Artikel 4 – Herroepingsrecht consument

4.1 Wanneer je als consument je bestelling wilt annuleren om wat voor reden dan ook, dan is dit mogelijk. Stuur de Focusboard(s) retour en wij retourneren het geldt.

4.2 Verzendkosten van de retournering worden altijd door de consument voldaan.

Artikel 6 – Levering en transport

5.1 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de wederpartij zoals gegeven in de overeenkomst.

5.2 Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder van de zending. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.

5.3 Focusboard is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten.

5.4 Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Focusboard zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

5.5 De leveringstermijn gaat in op het moment dat Focusboard de opdracht heeft aanvaard en volledige gegevens van de wederpartij door Focusboard zijn ontvangen. In het geval van de pre order periode geldt dat Focusboard ernaar streeft de online gecommuniceerde leveringstermijn zal proberen te halen.

5.6 Zodra Focusboard kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maakt, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden onder vermelding van een nieuwe leveringstermijn.

Artikel 6 – Risico

6.1 Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor rekening en risico van Focusboard, door een door Focusboard aangewezen vervoerder. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.

6.2 Schade tijdens het vervoer dient binnen 2 werkdagen kenbaar te worden gemaakt aan Focusboard na ontvangst van de levering. Stuur hiervoor een mail naar info@focusboard.nl met de beschrijving, foto’s van de schade, telefoonnummer van de contactpersoon en verdere adresgegevens.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Focusboard verleent garantie m.b.t. door Focusboard geleverde producten voor een periode van twaalf maanden na levering. De garantie van Focusboard geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, onzorgvuldige behandeling, gebruik of onderhoud, reparatie door derden zonder de voorkennis en goedkeuring van Focusboard of andere omstandigheden buiten de controle van Focusboard.

7.2 De garantie vervalt indien, door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde en indien, door de wederpartij en/of de door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

7.3 Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie zal Focusboard allereerst trachten het geleverde te repareren. Vervangt Focusboard, ter voldoening aan haar garantieverplichtingen, onderdelen dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Focusboard. Focusboard sluit eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit.

Artikel 8 – Reclamatie

8.1 Reclamaties op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen, schriftelijk aan Focusboard te geschieden. Ruiling, vergoeding of terugname van goederen kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voor zover de reclamatie gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

8.2 Reclamaties over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 9 – Retourzending

9.1 Retourzendingen worden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring door Focusboard, niet aanvaard.

9.2 Focusboard is gerechtigd om bij de retourzendingen, welke niet zijn te wijten aan door Focusboard gemaakte fouten, €15,- verwerkingskosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Focusboard is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien Focusboard daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Focusboard geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Focusboard niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

10.3 Focusboard heeft het recht, indien zij door vermacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de overeenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Focusboard tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

10.4 De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.

10.5 Bij overmacht van naar de mening van Focusboard blijvende aard kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Artikel 11 – Betalingen

11.1 Bestellingen via het online platform dienen direct en vooraf worden voldaan. Zonder een ontvangen betaling is Focusboard gerechtigd de bestelling niet in behandeling te nemen. Doe direct de betaling en help de leerlingen in je klas(sen).

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Focusboard in geval van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.

12.2 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Focusboard niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade aan roerend of onroerend goed of aan personen, zowel

bij de wederpartij als bij derden.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

13.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, offertes,

analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt,

berusten uitsluitend bij Focusboard.

13.2 Voor zover het gebruiksrecht dat Focusboard aan de wederpartij verstrekt gebaseerd is op de rechten van intellectuele eigendom van derden verklaart Focusboard dat zij hiertoe bevoegd is.

Artikel 14 – Klachten

14.1 Klachten zijn helaas inherent bij ondernemen. Focusboard zal zich altijd coulant opstellen en klachten proberen te voorkomen. Heb je een klacht stuur dan aub een mail naar info@focusboard.nl en dan komen wij vast uit.

14.2 Stuur in je mail zo duidelijk mogelijk wat je klacht is, ordernummer en je volledige contactgegeven, dus ook je telefoonnummer en wij streven er naar om dezelfde dag nog te reageren.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Komen we er echt niet uit dan is een gang naar de rechtbank een mogelijkheid. Focusboard zal dit te allen tijde proberen te voorkomen door iedere afnemer te behandelen zoals het hoort.

 

Scroll naar top